Publications | Patent Applications

Jenny J Yang, Zhiren Liu, Shunyi Li, Yubin Zhou, Jie Jiang, Shenghui Xue Jinjuan Qiao, Lixia Wei. Contrast Agents and Methods for Preparing Contrast Agents. International application No: PCT/US2009/39276.

Patrick Hogan, Yubin Zhou, Anjana Rao, Paul Meraner, Danaya Machnes. Assay for ORAI calcium channel regulations. U.S. Prov. App. No. 61/218,783. International application No: PCT/US2010/039340